Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 008 Rozendaal

Tussen de Rozendaalweg en de gemeentegrens met Mechelen, zijn de gronden volgens het gewestplan bestemd voor industrie en buffer. Omwille van de reeds jarenlang bestaande agrarische activiteiten en de wens om het industriegebied niet te ontwikkelen, heeft de gemeente in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de optie genomen om een herbestemming van het gewestplan door te voeren. Hiervoor heeft de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan laten opmaken door IGEMO.

In dit plan wordt het industriegebied op ons grondgebied volledig geschrapt en wordt er een bufferzone van 25m gelegd ter hoogte van de gemeentegrens met Mechelen. Op het grondgebied van Mechelen blijft de bestemming industriegebied bestaan. Verder wordt het grootste deel van deze zone ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De bestaande woningen kunnen behouden blijven, er kunnen echter geen nieuwe woningen worden opgericht. Voor de bestaande bosjes met vijver wordt een groengebied voorzien.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd goedgekeurd door de bestendige deputatie op 3 februari 2011. Twee weken nadat deze beslissing is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt dit plan van kracht.

U kan de definitieve versie van het plan en de geldende stedenbouwkundige voorschriften raadplegen via onderstaande link.

Deel deze pagina