Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 014 Vossevelden

De gemeenteraad stelde het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Vossevelden definitief vast op 4 maart 2013 nadat hierover een openbaar onderzoek werd gehouden. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met de ingediende bezwaren en werden de plannen daaraan aangepast.

Op 2 mei 2013 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Vossevelden goed. Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2013, is dit RUP nu van kracht.

Concreet betekent dit dat voor Voetbalclub KFC Katelijne in Vossevelden uitbreidingsmogelijkheden werden gecreëerd die voorheen wegens de gewestplanbestemming niet mogelijk waren.

Tegelijk met dit RUP werd ook een nieuwe rooilijn voor Vossevelden goedgekeurd. Door het verbreden van het tracé van de wegenis kan een veiliger verkeersdoorstroming gegarandeerd worden waarbij vooral aandacht zal gaan naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de parkeerfaciliteiten. Het RUP voorziet een ruimte voor de aanleg van een groene parking die zowel dienst kan doen voor de gebruikers van de recreatieterreinen als voor de bezoekers van het centrum. Deze parking zal immers op wandelafstand van de kerk gelegen zijn.

Door de realisatie van dit RUP zal ook de garantie blijven dat een “groene vinger” kan doordringen tot in het centrum van de gemeente zoals dit was bepaald in ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Samen met de recreatieterreinen die bedoeld zijn voor open lucht activiteiten, zullen de resterende gronden met agrarische bestemming niet langer bebouwd kunnen worden. Hierdoor wordt een mooie grote aaneengesloten open ruimte gecreëerd die doordringt tot in de kern.

Je kan dit RUP op deze pagina nalezen (documenten staan hieronder) of komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Omgeving na het maken van een afspraak: https://sintkatelijnewaver.mijnafspraakmaken.be/?product=165 

Deel deze pagina