Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder

Op 1 januari 2020 trad het nieuwe Vlaamse Taxidecreet in werking. Het nieuwe taxidecreet brengt de tot dan bestaande vergunningen voor het exploiteren van een Taxidienst en voor het exploiteren van een VVB dienst samen onder 1 vergunning: de vergunning voor Individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV).

De vergunning IBPV omvat 4 soorten diensten:

- Straattaxi

- Standplaatstaxi

- Ceremonieel vervoer

- OV-Taxi

Bijgevolg kunnen nieuwe Vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder sinds 1 januari 2020 niet meer aangevraagd worden.

Bestaande vergunningen voor de exploitatie van een dienst voor het verhuur van  voertuigen met bestuurder kunnen alleen nog aangepast worden zolang de vergunning loopt.

Een VVB vergunning heeft een looptijd van 5 jaar en voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • voor het bezoldigd vervoer van personen
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen?

Om de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van verhuurdiensten over een vergunning beschikken. Voorbeelden van dergelijke verhuurdiensten zijn: voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contracten hebben met reisbureaus, ...

Aanpassingen aan de bestaande vergunning worden digitaal ingediend bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het uitbaten van een verhuurdienst zijn:

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor verhuurdiensten voertuigen met bestuurder).
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.
 • Vanaf 1 juli 2020 dienen elke bestuurder en exploitant te beschikken over een bestuurderspas. Dit geldt ook voor bestaande vergunningen. De bestuurderspas wordt aangevraagd via de website van de Vlaamse overheid en wordt afgeleverd door de gemeente van woonst van de bestuurder.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Hoe aanvragen

 • Alleen wijzigingen aan bestaande vergunningen kunnen nog aangevraagd worden zolang de bestaande vergunning loopt.
 • Deze zijn: 
  • het toevoegen van een wagen
  • het verminderen van het aantal wagens
  • wijziging van adres
  • stopzetten van de exploitatie
  • tijdelijke vervanging van een wagen
 • Wanneer de aanvragen volledig verklaard worden, zullen zij worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring.
 • Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

Kostprijs

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief de zegelkosten).

Voor de aanvraag van een bestuurderspas is een retributie van 20 euro van toepassing.

Reglement

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)
 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 14 mei 2019)
 • Het Taxibesluit (B.S. 26 november 2019)