Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Elektronische vreemdelingenkaart (voor burgers met vreemde nationaliteit/niet-Belgen)

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

U dient geen foto mee te brengen. De foto zal genomen worden aan het loket.

Hoe aanvragen

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Kostprijs

TARIEVEN VANAF 01/01/2024

GEWONE PROCEDURE(3 weken productietijd)  
Vreemdelingenkaart F, F+, M, M duurzaam verblijf, N, EU, EU+ 24,10€
Duplicaat vreemdelingenkaart F, F+ M, M duurzaam verblijf, N, EU, EU+ (bij verlies of diefstal) 26,10€
Vreemdelingenkaart A, B, H, K, L, J, I 24,60€
Duplicaat vreemdelingenkaart A, B, H, K, L, J, I (bij verlies of diefstal) 26,60€
   
   
SPOEDPROCEDURE met levering van de kaart en codes in het gemeentehuis (dag van aanvraag + 1 werkdag indien voor 15u aangevraagd)  
Vreemdelingenkaart F, F+, M, M duurzaam verblijf, N, EU, EU+ 126,40€
Duplicaat vreemdelingenkaart F, F+ M, M duurzaam verblijf, N, EU, EU+ (bij verlies of diefstal) 128,40€
Vreemdelingenkaart A, B, H, K, L, J, I 126,40€
Duplicaat vreemdelingenkaart A, B, H, K, L, J, I (bij verlies of diefstal) 128,40€

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Een vreemdelingenkaart aanvragen/afhalen is uitsluitend mogelijk op afspraak.  

Vreemdelingenkaart (niet-Belg): aanvragenVreemdelingenkaart (niet-Belg): afhalen

Deel deze pagina