Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Reglement skwinkelhierbon

Reglement inzake toekenning en gebruik van de skwinkelhierbon ter ondersteuning van de lokale economie

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 mei 2020

Artikel 1

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver ter ondersteuning van de lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam 'Skwinkelhierbon'.

Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van deze waardebon.

Artikel 2

De Skwinkelhierbon heeft een waarde van 10 euro.


Artikel 3

De waardebon heeft een geldigheidsduur van 6 maanden, vanaf 1 juli 2020. De vervaldatum, 31 december 2020, wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon.

De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.

Artikel 4

Elke waardebon heeft een watermerk.

De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 5

Elk gezinshoofd van Sint-Katelijne-Waver dat op datum van 25 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters ontvangt één waardebon van 10 euro.

De bon wordt verdeeld door het personeel van het lokaal bestuur.

De bon kan niet worden verkocht aan derden. Het is evenmin toegestaan verschillende bonnen te gebruiken voor éénzelfde aankoop.

Artikel 6

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon en de publiciteit hierrond.

Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.

Artikel 7

De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben.

Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening.

Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.

De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 8

Ondernemers, zoals vermeld onder artikel 7, die wensen deel te nemen aan het concept van de waardebon, moeten zich registreren op www.sintkatelijnewaver.be/skwinkelhierbon. Door zich te registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement.

De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website: www.sintkatelijnewaver.be/skwinkelhierbon.

De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 9

De ondernemer verzekert zich ervan de echtheid van de bon te controleren via het watermerk en enkel echte bons te aanvaarden.

Deze bons worden op regelmatige basis opgehaald door een personeelslid van het lokaal bestuur. De ondernemer dient dit aan te vragen via een webformulier dat ter beschikking zal zijn via www.sintkatelijnewaver.be/skwinkelhierbon. De door het gemeentebestuur gevalideerde bonnen worden op regelmatige basis uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, ook na de vervaldag van de bon, en dit uiterlijk tot en met 31 januari 2021.

Artikel 10

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.

Artikel 12

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.