Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Reispas voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Erkende staatlozen en vluchtelingen die in België wonen, of vreemdelingen die geen nationaal paspoort of ander reisdocument hebben en dat evenmin kunnen verkrijgen bij hun nationale overheden, kunnen een Belgisch reisdocument krijgen in de vorm van een paspoortboekje om te kunnen reizen naar het buitenland.

U bent een erkend vluchteling of staatloos 

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+))meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Een foto zal aan het loket genomen worden. Voor kinderen jonger dan 6 jaar vragen we dat u een pasfoto conform de I.C.A.O. normen meebrengt.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Kostprijs

  Kinderen (-18 jaar) Volwassenen (+18 jaar) Waar aanvragen? Afhalen in gemeente Afhalen in Koloniënstraat 11, 1000 Brussel tot 20 uur
Normale procedure   45 euro  70 euro Gemeente Na 8 werkdagen  
Spoedprocedure  215 euro 240 euro Gemeente na 1 werkdag
(*indien aangevraagd voor 15 uur)
 
Superdringende Spoedprocedure   275 euro 300 euro Gemeente   Na 4,5 uur indien voor 15 uur aangevraagd. Aanvragen na 15 uur --> volgende werkdag.
   320 euro 350 euro Koloniënstraat 11, 1000 Brussel   Na 4,5 uur indien voor 15 uur aangevraagd. Aanvragen na 15 uur --> volgende werkdag.   Aanvragen op zaterdag --> volgende werkdag.

U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos 

Om een aanvraag bij uw gemeentebestuur te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

1. U komt enkel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen als uw aanvraag aan volgende voorwaarden voldoet:

 • U beschikt over een verblijfskaart B, C, D, F of F+. Enkel als u subsidiair beschermd bent, kan u een aanvraag indienen met een verblijfskaart A. Bij uw aanvraag moet u een scan van voor- en achterzijde van uw geldige verblijfskaart toevoegen. Als u een reisdocument voor uw kind aanvraagt, dan voegt u naast de scans van uw verblijfskaart ook scans van voor- en achterzijde van de verblijfskaart B, C, D, F of F+  van uw kind toe. Voor een kind jonger dan 12 jaar, gaat het om het kartonnen “bewijs van identiteit”.
   
 • U kan uw identiteit bewijzen (uw verblijfskaart vermeldt geen (decl)., de naam op uw verblijfskaart vermeldt geen XXX of X X X of naam onbekend of nom inconnu).
   
 • U kan uw nationaliteit bewijzen (uw verblijfskaart vermeldt een concrete nationaliteit - tenzij verder anders bepaald).
   
 • U heeft geen nationaal paspoort en kan er ook geen krijgen, omdat u tot een van volgende categorieën behoort:
   
  • In een ander land erkende vluchteling. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “onbepaald". Bij uw aanvraag moet u een scan van het attest (maximaal 1 maand oud) van het CGVS waarin wordt bevestigd dat u de overdracht van het statuut van vluchteling naar België hebt aangevraagd.
    
  • Tibetaan. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “onbepaald”, "nog niet definitief vastgesteld" of “verklaarde nationaliteit”. Bij uw aanvraag moet u een scan van de documenten waarmee u naar België reisde, toevoegen.
    
  • Van Palestijnse oorsprong. De nationaliteit op uw verblijfskaart is “van Palestijnse oorsprong”.
    
  • Subsidiair beschermd. Belangrijk: subsidiaire bescherming betekent niet dat u geen paspoort zou mogen aanvragen bij uw ambassade en een paspoort van uw land niet (verder) zou mogen gebruiken. Maar het CGVS oordeelt voor een aantal subsidiair beschermden wel dat zij geen veilig contact meer kunnen hebben bij hun eigen overheid. Bij uw aanvraag moet u een scan van het attest (maximaal 1 maand oud) van het CGVS waarin wordt bevestigd dat u subsidiaire bescherming geniet en waarin ook is uitgelegd dat u geen nationaal paspoort kan verkrijgen, toevoegen. Dit attest u per mail aanvragen (CGRA-CGVS.Sub-Protection@ibz.fgov.be (link stuurt een e-mail)) of per brief (CGRA, WTC II, Koning Albert II-laan, 26A, 1000 Brussel). 
    
  • Niet-begeleide minderjarige. Uw voogd moet uw aanvraag opsturen, en een attest (maximaal 1 maand oud) van de dienst Voogdij van de FOD Justitie ter staving van zijn voogdij toevoegen.
    
  • Minderjarige met een niet-EU-nationaliteit die bij pleeggezin of pleeginstelling woont. De pleegouder(s) of pleeginstelling mag de aanvraag opsturen, en moet dan wel een akkoord (maximaal 1 maand oud) van het ondersteuningscentrum jeugdzorg of jeugdrechter/sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp voor de uitreiking van een reisdocument toevoegen.
    
  • Behoort u niet toe een van de hierboven vermelde categorieën, dan kan u géén aanvraag voor een Belgisch reisdocument indienen. Dat u geen nationaal paspoort kan bekomen en toch niet werd erkend als staatloze, vluchteling of subsidiair beschermd is immers vreemd. Het kan dat buitenlandse zaken een categorie niet-Belgen die geen nationaal paspoort kan bekomen over het hoofd heeft gezien. Een andere overheid die qua bevoegdheden en ervaring hier kennis van heeft, kan hiervoor buitenlandse zaken contacteren.

2. Als u aan de voorwaarden voldoet, scant u de vermelde stukken en stuurt deze als bijlage per mail naar paspoort@diplobel.fed.be. Als onderwerp van de mail vult u in: “aanvraag reisdocument voor vreemdelingen”, met vermelding van de volgende gegevens:

 • Uw naam en voornamen
 • Uw geboorteplaats
 • Uw nationaliteit
 • Een kopie van uw verblijfstitel
 • Eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

Verlies uw tijd en moeite niet door niet-ontvankelijke of onvolledige aanvragen, zonder alle gevraagde documenten door te sturen.

3. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten in te dienen.

Kostprijs

  Kinderen    (-18 jaar) Volwassenen (+18 jaar) Waar aanvragen? Afhalen in gemeente
Normale procedure   45 euro  70 euro Gemeente Na 8 werkdagen
Spoedprocedure  215 euro 240 euro Gemeente na 1 werkdag
(*indien aangevraagd voor 15 uur)

Afhandeling

U krijgt een SMS wanneer uw reispas klaar ligt voor afhaling aan de snelbalie van het gemeentehuis. U kan er zonder afspraak terecht tijdens ruimere openingsuren.  
 
Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen. Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven.
 
De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn/haar identiteitskaart en eventueel in te leveren vervallen reispas.
 
 

Deel deze pagina