Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 004_a Midzele - Mussepi Herziening

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor een groengebied met recreatieve functie in de omgeving gevat tussen de Midzeelhoeven, spoorweg Antwerpen-Brussel, R6, Heisbroekweg en het industrieterrein rond de veilingzone. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft dat RUP definitief goedgekeurd op 4 augustus 2011.

Anno 2023 zijn er op een aantal specifieke locaties bepaalde knelpunten a.g.v. de huidige voorschriften en/of potenties die niet verwezenlijkt kunnen worden binnen de nu geldende voorschriften.

Op 10 oktober 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om het RUP te herzien. De opdracht is gegund aan studiebureau D+A.

Voorliggend plan betreft een volledige herziening van het huidige RUP Midzele-Mussepi. Hierbij wordt het gewenste beleid voor het plangebied getoetst aan de van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften.

Waar noodzakelijk zal een bijsturing of verdere verfijning opgenomen worden. Delen die nog steeds actueel zijn worden gewoon overgenomen in het nieuwe RUP.

Ondertussen is de startnota afgewerkt. De goedkeuring ervan is voorzien op het college van 11 september 2023.

Het doel van een startnota is om mensen op de hoogte te brengen van het planvoornemen en om kennis en input te verzamelen.

De inspraakperiode zal lopen van 15 september tot en met 14 november (60 dagen). De documenten kan u, onder voorbehoud van goedkeuring door het college, hieronder vinden en zijn ook in te kijken op het gemeentehuis dienst omgeving, na afspraak via www.skw.be of 015/ 30 50 00.

Er wordt een infomarkt georganiseerd op 26 september, van 19-21u, in 't Grom (groentenmuseum), Midzelen 25A. Daar kan u vragen stellen aan de mensen van het studiebureau en de dienst omgeving of opmerkingen en suggesties meegeven.

Reacties op de startnota dienen ten laatste 14 november 2023 ingediend te worden. Dit kan digitaal via omgeving@skw.be, tegen afgiftebewijs aan het onthaal, na afspraak aan het loket of per brief aan; gemeentehuis, dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Deel deze pagina