Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar Onderzoek: RUP Golfclub De Wijnvelden

In de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver bevindt zich langsheen de Bergstraat een recreatiezone waar sinds 2003 een golfclub gevestigd is. Deze recreatiezone ligt volledig te midden van agrarisch gebied met een aantal actieve tuinbouwbedrijven. De zone sluit ook aan op een woonlint in woongebied met landelijk karakter.

Doorheen de jaren werd de golfclub echter uitgebreid tot buiten de recreatiezone zonder de nodige vergunningen, waardoor er sprake is van zonevreemdheid en er conflicten zijn ontstaan. Om op de zonevreemdheid en de conflicten een antwoord te kunnen bieden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Hiervoor werd het studiebureau D+A aangesteld.

Een eerste stap in het proces betreft de opmaak van een start- en procesnota die vanaf 28 mei tot en met 26 juli 2018 geraadpleegd kon worden. Tegelijkertijd werden de verplichte adviezen ingewonnen.

De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en
inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met
de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota
staat hier ter beschikking, maar is niet onderworpen aan een inspraakronde.

Vervolgens werd het voorontwerp RUP voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties via een schriftelijke plenaire ronde.

Op basis van de ontvangen adviezen werd het voorontwerp RUP aangepast en herwerkt.
Ondertussen heeft de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald dat er geen milieueffectrapport moet worden opgemaakt.

Het ontwerp RUP werd op de gemeenteraad van 1 maart 2021 voorlopig vastgesteld. Het ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis (dienst Omgeving) vanaf maandag 8 maart tot en met vrijdag 7 mei 2021 na afspraak via www.skw.be  of 015 30 50 30. Hieronder kan u ook alle stukken bekijken. 

Eventuele bezwaren, opmerkingen en adviezen met betrekking tot dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan dienen ten laatste op 7 mei 2021 tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op het gemeentehuis of aangetekend verzonden te worden aan de GECORO van Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De gecoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt
een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP
aan waarna de gemeenteraad definitief kan vaststellen.

Meer info: dienst Omgeving

omgeving@skw.be, 015 30 50 30