Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Ruimtelijke planning: wat is de bestemming van mijn grond?

Ruimtelijke Plannen

Het beleid voor ruimtelijke ordening wordt in ruimtelijke plannen gegoten. Het Vlaamse gewest, de gemeenten en de provincies in Vlaanderen kunnen structuurplannen, beleidsplannen en bestemmingsplannen opmaken. In die plannen wordt vastgelegd hoe de ruimte moet worden ingevuld. Aan de opmaak van een plan gaat steeds een openbaar onderzoek vooraf, en vaak een uitgebreid overlegproces met betrokkenen.

Structuurplannen / Beleidsplannen

Ruimtelijke structuurplannen leggen de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen: hoeveel ruimte creëren we voor woningen, bedrijven, landbouw, natuur, ... en waar?

Voor het hele grondgebied van Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) opgemaakt, de provincie het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) en de gemeente haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) uit 2003. Dit plan werd gedeeltelijk herzien in 2009.

Parallel aan de verdere uitvoering van de ruimtelijke structuurplannen via bestemmingsplannen, bereidt elke overheid nieuwe beleidsplannen voor. Een beleidsplan is een modernere versie van een structuurplan en vervangt het structuurplan eens goedgekeurd. Via deze link leest u meer informatie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) of het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA). Op gemeentelijk niveau zijn nog maar weinig gemeenten gestart met de opmaak van een beleidsplan. Onze gemeente ook nog niet.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen (gewestplan, bijzondere plannen van aanleg (BPA), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen. Bestemmingsplannen kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, bos, economie, landbouw).

Het gewestplan voor onze gemeente dateert van 1976. U kan het raadplegen op geopunt.be , waar nog veel andere geografische informatie te bekijken is. Je vult het adres in of zoomt naar het gewenste perceel en kan via de knop "Lagen" (rechts onderaan) allerlei thema's bevragen zoals het gewestplan (via laag bouwen en wonen --> ruimtelijke ordening --> gewestplan).

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden dus opgesteld in uitvoering van een structuurplan of beleidsplan en maken dit plan uitvoerbaar. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan gaan over heel wat verschillende onderwerpen zoals wonen, bedrijvigheid, recreatie, groen, … Afhankelijk van het op te lossen probleem of aanwezige kansen kan een ruimtelijk uitvoeringsplan over een zeer beperkte oppervlakte gaan of kan het geldig zijn over het hele of grote delen van het grondgebied. De voorschriften die opgenomen zijn in een ruimtelijk uitvoeringsplan, vervangen de bestemmingsvoorschriften van het Gewestplan of vullen ze aan.

Elk bestuursniveau kan een RUP opmaken. De gewestelijke (GRUP) en provinciale (PRUP) vindt u ook via geopunt.be (via laag bouwen en wonen --> ruimtelijke ordening --> gewestelijk RUP of provinciaal RUP). Gemeentelijke RUP's komen daar in de toekomst nog bij, maar voorlopig vindt u ze allemaal hieronder opgelijst.

Een BPA is eigenlijk de voorloper van een RUP. Het wijzigt de bestemming van het gewestplan en/of bepaalt meer gedetailleerde voorschriften. Sinds de invoering van de structuurplanning kunnen er geen nieuwe BPA's gemaakt worden. De oude blijven geldig tenzij ze opgeheven worden door een RUP.

Alle BPA's en RUP's die van toepassing zijn in onze gemeente vindt u in de lijst hieronder.

Verkavelingsplannen veranderen de bestemming niet, maar geven meer gedetailleerde voorschriften over bijvoorbeeld de afmetingen van gebouwen.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt (het gewest, een provincie of een gemeente). Een Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) geldt in het hele Vlaamse gewest (bv. verordeningen voor hemelwater, toegankelijkheid, voetgangersverkeer, weekendverblijven, breedband, publiciteit). U kan ze hier raadplegen.

De provincie Antwerpen en onze gemeente hebben geen eigen verordeningen.

Wil u een van deze documenten bespreken? Maak dan een afspraak.

Deel deze pagina