Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gemeenteraad

Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Sint-Katelijne-Waver bestaat de gemeenteraad (GR) uit 27 personen. Die worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een termijn van zes jaar. De recentste verkiezing dateert van 14 oktober 2018.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij expliciet aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen opgedragen. Daarnaast beraadslaagt hij over elk onderwerp dat de hogere overheid vastlegt.

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda samen. De agenda bestaat minstens uit agendapunten van het college van burgemeester en schepenen, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen. De voorzitter ondertekent ook de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. U mag de openbare vergaderingen bijwonen, maar u mag niet tussenbeide komen. Er liggen exemplaren van de agenda en een korte toelichting ter beschikking om de vergadering te kunnen volgen. De gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op de eerste maandag van de maand om 20 uur. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Na afloop van iedere zitting vindt u op onze website de notulen. U kan ook de integrale vergadering herbeluisteren. Bent u doof of slechthorend en wil u van een bepaald punt een transcriptie? Vraag dat dan aan via organisatie@skw.be. 

Deel deze pagina