Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Verbintenis tot tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst vreemdelingenzaken aanmaakt indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier over visumplichtige buitenlanders.

Je stelt je hiermee financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Hoe aanvragen

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling, moet je je begeven naar het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters om er een formulier van verbintenis tot tenlasteneming te verkrijgen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document meegeeft aan de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming komt vragen.

Indien het visum wordt aangevraagd in een consulaat/ambassade van een andere Schengenstaat, dienen wij de documenten eerst op te sturen naar dienst vreemdelingenzaken Brussel ter goedkeuring. Het kan soms een maand duren voor we de documenten terugkrijgen, dus kom zeker op tijd langs om uw aanvraag in te dienen. Wanneer onze diensten de documenten terugkrijgen zullen wij u telefonisch contacteren om deze af te halen aan onze onthaalbalie.

De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.

Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Worden ondermeer aanvaard in dit kader: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,...
 • gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen:
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • huidige verblijfplaats
  • plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren 
 • Eventueel de reeds volledig ingevulde verbintenis tenlasteneming. U kan deze onderaan deze pagina openen en invullen. LET OP: het is verplicht het document recto-verso af te drukken.

 

Deel deze pagina