Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bezwaar tegen belasting

Onderaan vindt u als bijlage een model bewaarschrift dat u kan gebruiken om uw bezwaar in te dienen.

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen.

Als belastingplichtige heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een op uw naam gevestigde belasting. U kan pas bezwaar indienen na ontvangst van een aanslagbiljet of na betaling van de contantbelasting.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. U moet uw bezwaar aantekenen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet OF van de kennisgeving van de aanslag OF van de datum van de contante inning. De verzendingsdatum vindt u terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Een bezwaarschrift kan u op volgende manieren indienen:

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
  • per e-mail: te verzenden naar financien@skw.be

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige;
  • is door u ondertekend en gedateerd.

Wenst u gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen in uw bezwaarschrift.

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbewijs als bevestiging. Heeft u in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan wordt u nadien met een aangetekende brief uitgenodigd voor een hoorzitting.

De beslissing van het college wordt u per aangetekende zending meegedeeld.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen.

Deel deze pagina