Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Verhuren van studentenkamers

Als u op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver een studentenkamer wil verhuren, dan moet u in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning.

Wanneer de kamers voldoen aan alle voorwaarden en de uitbatingsvergunning na het doorlopen van de aanvraagprocedure toegekend wordt, dan ontvangt u als verhuurder het TOPKOT-label. Dat brengt u vervolgens zichtbaar aan de kamerwoning aan.

Voor wie

Deze vergunning is van toepassing voor iedereen die een studentenkamer verhuurt of wil verhuren.

Bestaande studentenkamers die nog niet aan alle vereisten voldoen, krijgen tot 31 september 2024 de tijd om zich in orde te stellen. Verhuring na deze datum zonder uitbatingsvergunning wordt gesanctioneerd via het GAS-reglement.

Voorwaarden

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 1. De kamerwoning en studentenkamer(s) voldoen aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen en de rookmeldersverplichting. Ze werden hierop gecontroleerd en zijn bijgevolg in het bezit van een geldig conformiteitsattest. Dit conformiteitsonderzoek vraagt de uitbater aan bij Stekr (info@stekr.be, 015 28 60 28).
 2. De kamerwoning en studentenkamer(s) zijn in het bezit van een geldige stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en zijn overeenkomstig de bepalingen en eventuele voorwaarden van voormelde vergunning uitgevoerd. U neemt best op voorhand contact op met de gemeentelijke dienst omgeving om dit na te kijken of om de nodige regularisatievergunning aan te vragen. Dat laatste kan meerdere maanden in beslag nemen. Indien de medewerking van een architect vereist is, kan de hele procedure vanaf de zoektocht naar een architect makkelijk een half jaar duren. Hou daar rekening mee. De uitbatingsvergunning wordt niet uitgereikt als deze procedure nog loopt.
 3. De kamerwoning en studentenkamer(s) voldoen aan de gestelde eisen inzake brandveiligheid, brandwerendheid en brandveiligheidsuitrusting. Ze werden hierop gecontroleerd door de brandweer en zijn bijgevolg in het bezit van een geldig positief brandweerverslag. Meer informatie via de website van hulpverleningszone  rivierenland.
 4. Er is een positief keuringsattest van de elektrische installatie van de kamerwoning en studentenkamer(s), dat maximaal vijf jaar eerder werd afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.
 5. Voor kamerwoningen en de studentenkamers waar ook een gasinstallatie aanwezig is, is er een positief keuringsattest van de gasinstallatie aanwezig, dat maximaal vier jaar eerder werd afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.
 6. Voor verwarmingsinstallaties op gasvormige brandstof dient het verbrandings- en reinigingsattest te worden bijgevoegd, maximum twee jaar oud.
 7. Voor verwarmingsinstallaties op vloeibare brandstof dient het verbrandings- en reinigingsattest te worden bijgevoegd, maximum één jaar oud.
 8. De kamerwoning en studentenkamer voldoen aan de bijkomende normen opgenomen in deel 2 'Normen inzake woonkwaliteit en het beheer en gebruik van de uitrusting'. Het reglement vindt u onderaan terug.

Hoe aanvragen

Dien uw aanvraag in via het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Voeg alle gevraagde attesten en vergunningen toe.

De gemeente ontvangt een kopie van het conformiteitsattest en het brandweerverslag. We beschikken uiteraard zelf over alle afgeleverde omgevingsvergunningen.

Om de aanvraag tot uitbatingsvergunning te vervolledigen, moet u enkel nog volgende bestanden toevoegen:

 • Keuringsattesten elektrische installatie (minder dan vijf jaar oud)
 • In voorkomend geval keuringsattest gasinstallatie (minder dan vier jaar oud)
 • In voorkomend geval keuring verwarmingsinstallatie op gas (minder dan twee jaar oud) of mazout (minder dan één jaar oud)
 • Indelingsplan kamerwoning met aanduiding van:
  • de wooneenheden (W1, W32, W3, …);
  • de keuken(s) (GK: gemeenschappelijk, K: individueel);
  • WC’s (GW: gemeenschappelijk, W: individueel);
  • bad/douches (GB: gemeenschappelijk, B: individueel);
  • de elektrische schakelkasten en meters;
  • de brandveiligheidsuitrusting (rookdetectors, meldcentrale, blustoestellen).
 • Om de normen van deel 2 van het kamerreglement te kunnen beoordelen zijn foto's nodig van de keuken (gootsteen, fornuis, koelkast, dampkap) de kotzijde van een representatieve deur (afsluitbaarheid) en toegankelijkheid zekeringkast.

Kostprijs

De uitbatingsvergunning en het kotlabel op zich zijn kosteloos. Aan het verkrijgen van de nodige attesten en keuringen zijn mogelijk kosten verbonden.

Het conformiteitsonderzoek kost u niets als de kamerwoning minder dan vier gebreken heeft van categorie 1. In het andere geval kost het u 90 euro, vermeerderd met 15 euro per kamer.

Het retributiereglement conformiteitsattesten kunt u hier bekijken.

Afhandeling

De aanvraag zal worden onderzocht en, indien alle vereiste documenten bij de gemeentelijke dienst omgeving aanwezig en correct zijn, volledig worden verklaard. Onvolledige aanvragen worden onontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt in kennis gesteld van het volledig of onontvankelijk verklaren van de aanvraag binnen de dertig dagen na indiening.

De beslissing tot afgifte van de uitbatingsvergunning wordt genomen binnen de drie maanden na het volledig verklaren van de aanvraag. Elke weigering van de uitbatingsvergunning wordt gemotiveerd.

Het niet-beslissen binnen de gestelde termijn van drie maanden, wordt gelijkgesteld met een weigering.

Nadat uw uitbatingsvergunning in orde is, kan u effectief starten met de exploitatie. U ontvangt dan ook het kotlabel dat u zichtbaar aan de kamerwoning bevestigt als bewijs van de verkregen vergunning.

Reglement

Politiereglement Hoofdstuk 10: Diverse bepalingen.

10.8 Vergunning studentenkamers

Sancties

Het verhuren zonder uitbatingsvergunning wordt gesanctioneerd volgens de wet van 24 april 2018 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie. Uiteindelijk kan dit leiden tot een GAS-boete, een schorsing van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke, of zelfs definitieve sluiting van de kamers.

Deel deze pagina