Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Belastingen en retributies

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Andere bepalingen worden opgenomen in de basisbelasting. De inning ervan gebeurt samen met de basisbelasting. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen onder deze categorie.

Daarnaast kan de gemeente ook eigen belastingen vestigen. Zo kan de gemeente zelf bepalen wie dit moet betalen, hoeveel men moet betalen, wie of wanneer iemand vrijstelling krijgt, …

Onderscheid belastingen en retributies

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder leggen we het verschil tussen de twee kort uit.

  • Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, zoals het sturen/stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing).
  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitvoerbare titel

De belastingen die de gemeente heft, zijn rechtstreeks uitvoerbare titels. Dit wil zeggen dat de gemeente onmiddellijk tot uitvoerende maatregelen kan overgaan om het verschuldigde bedrag in te vorderen zonder eerst langs de rechtbank te passeren.

Omdat de gemeente Sint-Katelijne-Waver een overheidsadministratie is, wordt ervan uitgegaan dat het om een rechtsgeldig en correct aanslagbiljet gaat, dat een rechter niet meer vooraf moet controleren.

Ook voor retributies geldt - als deze vorderingen onbetwist en opeisbaar zijn - dat de gemeente evenmin via een rechtbank moet gaan om een veroordeling (uitvoerbare titel) te bekomen.

Wanneer een verschuldigde belasting of retributie niet wordt betaald binnen de opgelegde termijn, kan de gemeente een gerechtsdeurwaarder aanstellen om over te gaan tot beslaglegging (van roerende of onroerende goederen). Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten ten laste van diegene die de belasting of retributie moet betalen.   

U doet er dus goed aan steeds tijdig te reageren als u een vraag tot betaling krijgt van de gemeente – in welke vorm dan ook – en u bent het hier niet mee eens.

Gaat u niet akkoord met de belasting of retributie die aangerekend wordt, dan kan u bezwaar indienen (zie onderaan deze pagina).

Info en contact

Vragen over de gemeentelijke belastingen en retributies, alsook over de betaling ervan: financiële dienst (015 30 50 74, financien@skw.be)

Als u een vraag heeft, bel dan of stuur een e-mail. De medewerkers kunnen uw vraag, probleem of onduidelijkheid meestal op die manier al oplossen. Wilt u toch langskomen, bel dan om een afspraak te maken.

Opgelet! U kan hier enkel terecht met vragen over gemeentebelastingen. Voor alle andere belastingen verwijzen wij u graag door:

  • de Federale Overheidsdienst Financiën: www.financien.belgium.be
  • de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be
  • de Provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be

Deel deze pagina