Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Prioriteiten handhaving omgeving

In samenwerking met andere gemeenten werd door IGEMO een intergemeentelijke cel opgericht voor handhaving (IGOHC). Die heeft als doelstelling het omgevingshandhavingsbeleid van de deelnemende gemeenten te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking wil de vereniging de aanwezige ervaring en kennis bundelen, om zo te streven naar een efficiënter omgevingshandhavingsbeleid en een rationalisering van de beheers- en exploitatiekosten.

Elk jaar wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd om handhavingsprioriteiten door te geven voor het volgende werkjaar. Hieronder vind je de prioriteiten die Sint-Katelijne-Waver vastlegde voor 2023.

Voor ruimtelijke ordening

Zonevreemde functiewijzigingen

We worden de laatste tijd geconfronteerd met activiteiten in agrarisch gebied, die hier niet thuishoren en waar geen voorafgaande vergunning voor werd aangevraagd. Het gaat hier om bedrijvigheid die druk op de omgeving en het milieu veroorzaakt en om activiteiten die overwegend niet verenigbaar zijn met hun omgeving.

Handelingen die niet vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect

Het beoordelen of de oprichting of uitbreiding van een gebouw voldoet aan het juridisch kader en de ruimtelijke inpasbaarheid is een kerntaak van de gemeente. Nalatigheid om dit voor te leggen, moet streng aangepakt worden. De oprichting, of zelfs afbraak ervan, kan bijkomend zelfs zeer ernstige stabiliteitsgevolgen met zich meebrengen die mogelijks zelfs de aanpalende gebouwen in gevaar brengt.

Het creëren of vermeerderen van woongelegenheden en kamerwoningen

Door woningen te creëren of op te delen op plaatsen waar we eerder niet kiezen om te verdichten, kan dit extra druk op de omgeving en het openbaar domein veroorzaken. De opdeling gaat ook vaak ten koste van de woonkwaliteit en de brandveiligheid.

Verhardingen (extra focus op voortuinverharding)

Verhardingen en dan voornamelijk in de voortuin kunnen een grote impact hebben op het straatbeeld, de belevingswaarde, de natuur, het klimaat en de waterhuishouding. De waterhuishouding is een gevoelige problematiek en zal zeker in de toekomst nog aan belang winnen. Tevens zorgen bijkomende parkeerplaatsen in de voortuin voor extra conflictzones met de (zwakke) weggebruikers.

Voor milieu

(Risico op) verontreiniging van oppervlaktewater

De laatste jaren werd de gemeente verschillende malen geconfronteerd met vervuiling van oppervlaktewater, vooral vanwege nalatigheid en het niet treffen van de juiste maatregelen. Het lijkt de gemeente prioritair om de overtreder grondig op zijn verantwoordelijkheden te wijzen dit zowel voor particulieren als bedrijven. 

Opslaan en lozen van mest zonder vergunning

Door de toename van hobbyhouderij van klein en groot vee, is het noodzakelijk dat ook de opslag en verwerking van mest correct gebeurt. Dit ook omdat de waarden voor stikstof, nitraten en fosfaten nog niet optimaal zijn in ons oppervlaktewater. 

Niet naleven van opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden binnen de vergunning

Bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd om specifieke overlast, problemen of vervuiling te vermijden. Ze maken integraal deel uit van de vergunning en moeten evenals de algemene en sectorale voorwaarden gevolgd worden.  

Autoherstelplaatsen

Zorgen vaak voor overlast (komen klachten over binnen) en is een risicoactiviteit naar bodemverontreiniging. Bij stopzetting is een oriënterend bodemonderzoek verplicht.

Proactief te controleren

  • Proactieve controle van bedrijven bij milieuvergunningsaanvraag klasse 1, 2 en 3 (afhankelijk van aanvraag en mogelijke impact op de mens en het leefmilieu);
  • controleren van bijzondere voorwaarden in milieuvergunningen van 2017 en later;
  • controleren van de naleving van de vergunning (afhankelijk van de aanvraag en de mogelijke impact op de omgeving).

Deel deze pagina