Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaarheid van bestuur

Als burger kan u aan het gemeentebestuur vragen om bestuursdocumenten in te kijken. U hoeft geen inwoner te zijn van Sint-Katelijne-Waver en u hoeft geen reden op te geven waarom u het document wilt raadplegen.

Als burger kan u op drie manieren gebruik maken van de openbaarheid, u kan vragen om:

  • inzage te krijgen in een document;
  • uitleg te krijgen over een bepaald document;
  • een kopie te krijgen van een document.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor de openbaarmaking kan geweigerd worden, vb. de aanvraag is onredelijk, de bestuursdocumenten zijn nog niet definitief, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt in gevaar,...

Hoe aanvragen

Vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in. Zodra uw aanvraag bij ons is aangekomen, kijken we na of de vraag:

  • duidelijk en volledig is;
  • redelijk of vaag is;
  • van toepassing is op onze organisatie.

Uitzonderingen

Documenten met betrekking tot een derde persoon

Sommige bestuursdocumenten kunnen op basis van het recht op privacy van de betrokkene niet openbaar gemaakt worden, tenzij de betrokkene (derde) op uw of onze vraag hiervoor toch toelating geeft. Dus als u zelf deze toestemming van de betrokkene verkregen hebt, voeg dan zeker bij uw aanvraag het bewijs daarvan toe.

Opvragen van bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Een kopie van een bouwplan kan enkel en alleen afgeleverd worden aan de eigenaar van het onroerend goed. Bent u eigenaar, dan dient u bij uw aanvraag volgende stukken te voegen:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • een ingevulde en ondertekende verklaring op eer

Milieu en emissies

Voor milieuzaken en emissies gelden ook bijzondere regels. Wanneer uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk kan worden ingewilligd, zal dit steeds gemotiveerd worden. Raadpleeg hiervoor de website van de Vlaamse overheid

Meer info

Wanneer uw aanvraag volledig kan worden ingewilligd, verkrijgt u inzage, afschrift of uitleg van het bestuursdocument binnen de 20 dagen nadat uw aanvraag werd geregistreerd. Uitzonderlijk kan deze termijn worden verlengd met 20 dagen. Hiervan word u ook verwittigd. De verlenging wordt ook gemotiveerd.

Bent u van oordeel dat de behandeling van uw aanvraag niet correct of tijdig is gebeurd, kan u altijd beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: openbaarheid@vlaanderen.be of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat u uw beslissing hebt ontvangen.

Deel deze pagina