Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) bestaat uit dezelfde 27 leden als de gemeenteraad.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort tenzij de wet het anders bepaalt. De raad kan bevoegdheden overdragen naar de andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kathleen Rombauts is voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn roept de raad bijeen en stelt de agenda samen. De agenda bestaat minstens uit agendapunten van het vast bureau, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen. De voorzitter ondertekent ook de notulen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. U mag de openbare vergaderingen bijwonen, maar u mag niet tussenbeide komen. Er liggen exemplaren van de agenda en een korte toelichting ter beschikking om de vergadering te kunnen volgen. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op de eerste maandag van de maand aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Na afloop van iedere zitting vindt u op onze website de notulen. U kan ook de integrale vergadering herbeluisteren. Bent u doof of slechthorend en wil u van een bepaald punt een transcriptie? Vraag dat dan aan via organisatie@skw.be. 

Deel deze pagina